Aastatega on ravimeetodid täiustunud ja teeninduse tase raviasutustes märkimisväärselt paranenud. Foto: SHUTTERSTOCK
Mõisteid “kvaliteet” ja “kvaliteetne” kasutatakse mitmes tähenduses. Kõige laiemalt peetakse kvaliteedi all silmas subjektiivset emotsionaalset hinnangut, millega kirjeldatakse toote või teenuse omadusi.

Täpsemaks minnes tähendab kvaliteet vastavust standardile, ja see selgub mõõtmise tulemusena. Arstiabi kvaliteeti hinnates räägivad arstid eelkõige ravi vajadusest, tõhususest ja patsiendi turvalisusest. Tervishoiukorraldajad ja patsiendid lisavad teenuse kättesaadavuse ja nende endi tehtud kulutuste aspekti.

Inimene ise oskab eelkõige hinnata seda, kui kaua ta arstile pääsemiseks ootama pidi, kas tema muresse suhtuti tähelepanelikult ja viisakalt, milline oli keskkond, kas ta sai häid ravisoovitusi jne.

On ilmne, et arsti teadmised haigustest, nende diagnoosimise ja ravi võimalustest on märksa detailsemad ning inimene ei pruugi osata hinnata, kas ta sai parimat võimalikku abi. Seetõttu on tervishoiuteenuste osutajatele kehtestatud nõuded, mille täitmise üle teostavad järelevalvet asjatundjad.

Siiski on inimeste subjektiivne arvamus endiselt väga oluline ja sestap hinnatakse arstiabi kvaliteeti mõõtes nii patsiendi hinnangut teenindusele (keskkond, infovahetus, teenuse kättesaadavus jne) ja ravitulemusele kui ka ekspertide hinnangut moodsa meditsiini võimaluste parimale kasutamisele.

Aastatega on ravimeetodid täiustunud ja teeninduse tase raviasutustes märkimisväärselt paranenud.

Kokkuvõttes võib öelda, et arstiabi kvaliteet tervikuna on tõusnud. Seda kinnitavad haiglates tehtud patsientide rahulolu-uuringud, tulemustega saab tutvuda enamiku haiglate kodulehekülgedel.

Uuringu “Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile” järgi oli mullu arstiabi kvaliteediga rahul 78% elanikkonnast. Kuigi rahulolu on aastatega pidevalt kasvanud, on eelmisel aastal antud hinnang siiani positiivseim.

Mida teeb haigekassa hea arstiabi tagamiseks?

Kvaliteetse arstiabi eest vastutab teenuse osutaja. Haigekassal kui rahastajal lasub samuti kohustus osutatud tervishoiuteenuste kvaliteeti jälgida.

Selleks tegutseme mitmekülgselt: alates ravidokumentide kontrollimisest kuni erialaspetsialistidelt kliiniliste auditite tellimiseni ja Eesti ravijuhendite väljatöötamise toetamiseni.

Ravijuhend abistab parima ravi valimisel

Tänapäeva meditsiinis nõuab ravivalikute tegemine varasemast rohkem aega ja teadmisi. Haigekassa on veendunud, et arstiabi peab olema ühtmoodi hea, sõltumata patsiendi elukohast või teenindavast raviasutusest. Seetõttu on vaja jälgida oma ala parimate asjatundjate koostatud ja Eesti tervishoiukorraldust arvestavaid ravijuhendeid.

Rahvusvahelisele parimale teadmisele tuginevad ravijuhendid aitavad meedikutel vastu võtta patsiendi tervisele olulisi otsuseid ja koostada konkreetse inimese vajadusi silmas pidavaid raviplaane. On äärmiselt tähtis, et ravisoovitused oleksid tõhusad, säästes samas nii haigestunuid kui ka ravikindlustust asjatutest kulutustest. Sel põhjusel on haigekassa paljude aastate jooksul ravijuhendite koostamist toetanud. Oluline partner selles on TÜ arstiteaduskond, kindlasti jätkame koostööd kõigi osapooltega.

Veendumaks, et ravijuhendite soovitusi on asjakohaselt jälgitud, tellib haigekassa eriala asjatundjatelt kliinilisi auditeid.

Kliiniline audit kontrollib ravi vastavust juhendile

Auditid annavad tehtud ravile eksperthinnanguid, mida arvestades saab edaspidi ravitegevust veelgi tõhusamalt korraldada ja paremaid tulemusi saavutada. Lisaks analüüsib haigekassa oma andmeid, annab arstidele ja raviasutustele tagasisidet ja suunab neid tõenduspõhiseid soovitusi järgima.

Haigekassa hindab sedagi, mil määral tegelevad perearstid oma nimistu krooniliste haigete, laste ja teiste abivajajatega: kas neile tehakse vajalikke uuringuid, protseduure ja ennetustegevusi. Tublidele perearstidele, kes rakendavad tänapäevaseid ennetus- ja jälgimissoovitusi oma nimistu patsientidega tegelemisel, makstakse juba mitmendat aastat lisatasu. Teavet selle kohta saab haigekassa kodulehelt.

Möödunud aastal alustas haigekassa ka haiglate raviarvetel põhinevate tulemuste võrdlevat avaldamist. Aruanne on saanud haiglatelt positiivset tagasisidet ja lisaks haiglajuhtidele andnud mõtlemisainet ka omavalitsustele – nüüd võib kohalikku tervishoidu korraldades emotsioonid faktidega asendada.

Uuringute tulemused näitavad, et praegune kvaliteet on hea, kuid alati saab paremini. Uued võimalused kvaliteedi arendamiseks avanevad elektroonse tervise infosüsteemi arenedes. Peame seda valdkonda oluliseks ja kindlasti jätkab haigekassa kvaliteedialaste tegevustega kindlustatute heaks ka järgnevatel aastatel.
.


TASUB TEADA

Juhised patsientidele

- Haigekassa eestvedamisel loodud veebipõhisest keskkonnast ravijuhend.ee leiab kiiresti kogu vajaliku info, sh patsientidele mõeldud juhiseid.