TABLETID Foto: Sven Arbet
Aeg-ajalt avaldatakse artikleid sellest, et kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid ehk rahvakeeli antibeebipillid on naiste tervisele kahjulikud. Küll suurendavat nad silmahaigustesse haigestumist, küll põhjustavat veenitrombe. Euroopa Ravimiamet aga kinnitab, et neist saadav kasu ületab kõik võimalikud riskid.

Venoosne trombemboolia on kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide kasutamisel juba aastaid teadaolev ja ravimiinfolehtedel kajastatud, kuid harvaesinev risk. Riski esinemise sagedust ja riski vähendamismeetmete vajalikkust hinnati uuesti 2013. aastal.

Nii Euroopa Ravimiameti ravimite riskihindamise komitee kui ka inimravimite komitee leidsid, et kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide kasutamisest oodatav kasu soovimatu raseduse ärahoidmisel ületab võimalikke riske.

Siiski on erinevat tüüpi antibeebipillide kasutamisel venoosse trombemboolia tekkerisk pisut erinev, mistõttu ravimiinfolehti täiendatakse veelgi, et naised saaksid koos arstiga arutada sobiva kontratseptiivi valikut.

Arteriaalse trombemboolia risk on väga madal, kinnitab Euroopa Ravimiamet, ning östrogeeni väikses annuses sisaldavate kontratseptiivide vahel selle tekkes erinevust ei ole.

Oluline teave kombineeritud hormonaalsete kontratseptiivide (KHK) kasutajatele:

• Kasutamise oodatavat kasu (soovimatu raseduse ärahoidmine) ning võimalikke riske (sh venoosse trombemboolia riski) hinnati üleeuroopaliselt. Olemasolevate andmete põhjal ületab kasutamisest saadav kasu võimaliku veenitrombi riski. See risk on teadaolev ja väga madal.

• Kui te kasutata KHK’d ning mingeid probleeme sellega ei kaasne, siis ei ole mingit põhjust ravi katkestada. Samas on oluline, et te teadvustaksite veenitrombi riski.

• Veenitrombi risk sõltub gestageeni tüübist ravimis, mistõttu erinevate KHK’de kasutamisel on erinev risk veenitrombi tekkeks. Aasta jooksul KHK’d kasutavast 10 000’st naisest on 5-12 naisel risk veenitrombi tekkeks. Võrdluseks: KHK’d mittekasutavast 10 000’st naisest võib tekkida veenitromb kahel naisel aastas.

• Veenitrombi riski suurendavad mitmed faktorid ning need võivad ajas muutuda. Riskifaktoriteks on ülekaal, vanuse tõus, perekonnas veenitromb suhteliselt noores eas (alla 50 a), migreen või pikaajaline liikumisvõimetus (nt haiguse või vigastuse tõttu). Risk veenitrombi tekkeks on suurem KHK kasutamise esimesel aastal.

• Teile kõige sobivama kontratseptiivi valikut peaksite arutama koos arstiga.

• KHK kasutamise ajal peate olema valvas veenitrombi nähtude suhtes, milleks võivad olla tugev jala valu või turse , äkkitekkiv seletamatu hingamisraskus, kiire hingamine või köha, valu rindkeres, näo, käe või jala nõrkus või tundetus. Kui teil tekib ükskõik milline eelloetletud nähtudest, võtke koheselt ühendust arstiga.

• Kui teil on KHK kasutamisega või veenitrombiga seoses küsimusi, siis rääkige palun oma arstiga.

• Kui ravimi kasutamise ajal teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Põhjalikumalt saab läbi viidud uuringust ja kombineeritud hormonaalsetest kontratseptiividest lugeda Ravimiameti kodulehelt.