Illustratsioon: Kristel Viksi
Mustvalgelt öeldes tunneb õpiraskustega lapse ära sellest, et tal on raske õppida. Tegelikult võivad raskused avalduda mitmel tasandil ja mitmel moel.

Õppimine on kui legoklotsidest torni ehitamine, mis saab alguse juba enne kooli, kui omandatakse selleks vajalikud eeloskused ja esmased teadmised. Kui lapsel kooli minnes neid teadmisi pole (näiteks sagedase lasteaiast puudumise tõttu), siis nõrgale vundamendile teadmiste torni ehitada on võrdlemisi keeruline. Esimeses klassis võib raskusi esineda just puudulike õpioskuste tõttu.

Lisaks leidub lapsi, kelle rasku­sed on tingitud neuroloogiliste protsesside eripärast. Sel juhul on tegemist spetsiifilise õpivilumus­häirega matemaatikas ning õigekirjas ja lugemisel. Ilma õigeaegse nõustamiseta võivad sellised raskused lapsel süveneda ka teises kooliastmes.

Sul võib olla muretsemiseks põhjust, kui su koolieelikul või kooliteed alustanud lapsel esinevad järgmised raskused:

  1. Kõne ja keele aeglane või hiline areng. Õpiprotsess on keelepõhine ning raskused tekivad ja süvenevad, kui lapse sõnavara ja kõne mõistmine ei ole arenenud eakohasele tasemele.
  2. Raskused lugemise eeloskuste omandamisel. Laps ei taju sõnas olevaid häälikuid ega nende asukohta (sõna esimene või viimane häälik), ei taasta häälikstruktuuri (välte pikkus), ei tunne kirjapildis ära korduvaid sõnu, lugemisel kaotab järje ning muudab sõna vorme.
  3. Raskused õigekirjaga. Laps suudab näiteks sõna häälida, ent kirjutamisel jätab tähti ära, lisab või paigutab neid ringi.
  4. Raskused matemaatiliste võtete omandamisel, nagu liitmine ja lahutamine 5 piires ning neid märkivate sümbolite (+, -, =) tundmine ja kasutamine.
  5. Raskused hulkade ja arvude seostamisel. Laps võib teada ja tunda numbreid, ent ei oska seostada, et näiteks viis pliiatsit vastab arvule 5.