illustratsioon: Kristel Viksi
Uue aasta esimesest päevast saavad üksikvanemad taotleda lapsele riigilt regulaarset elatisabi, mille riik omakorda nõuab välja teiselt lapsevanemalt. Uurime, kuidas see käima hakkab­ ja milliseid ettevalmistusi on võimalik teha juba praegu.

Seaduse vastuvõtmise ajal nimetati uut lahendust elatisabifondiks. Sotsiaal­ministeeriumi nõunik Liisa-Lotta Raag täpsustab, et tegu ei ole siiski klassikalise fondiga, vaid elatisabi rahastatakse riigieelarvest sarnaselt kõigi teiste peretoetustega. Erinevus on aga selles, et riik nõuab elatisabina makstud summa võlgnikult tagasi.

Keda toetab uus elatisabi?

Elatisabi toetab nende laste paremat toime­tulekut, kelle vanem või vanemad talle ülal­pidamist ei taga – et ka nende laste põhivajadused oleksid kaetud ja nad ei peaks kõrvale jääma näiteks huviringidest, klassi­ekskursioonidest jne.

Elatisabi makstakse alaealisele lapsele, samuti lapsele, kes kuni 21aastaseks saamiseni jätkab õpinguid põhi-, kesk- või kõrgkoolis või kutseõppes. Lapse 21aastaseks saamiseni makstakse elatisabi vaid siis, kui kohus on oma otsuses elatise selle ajani välja mõistnud.

Elatisabi saab taotleda nii lapse vanem kui ka eestkostja. Elatisabi maksmisega ei võta riik enda kanda teise vanema kohustust, küll aga tagab selle, et teatud summa jõuab lapseni regulaarselt, samuti leevendab lapsi kasvatava vanema koormust elatise sissenõudmisel.

Elatisabi skeem näeb ette kohtumenetlus­aegse ja täitemenetlus­aegse elatisabi. Kui seni on last kasvataval vanemal olnud võimalik saada elatisabi vaid kohtu­menetlust alustades, siis nüüd on seda võimalik saada ka olukorras, kus kohtulahend on jõustunud ja täitemenetlus algatatud, ent teine vanem pole sellegipoolest hakanud oma kohustust täitma.

Kui suur on riigipoolne elatisabi?

Elatisabi on ühes kuus võimalik saada kuni 100 eurot ühe lapse kohta, kuid kui kohtuotsusega määratud elatis on sellest väiksem summa, siis on riigipoolset elatisabi võimalik saada samas ulatuses.

Kui võlgnikust lapsevanem maksab kuu jooksul osa elatisest ise, väheneb elatisabi suurus selle summa jagu. Näiteks kui kohtuotsusega välja­mõistetud elatis on 150 eurot ning võlgnik maksab kuus elatist 20 eurot, maksab riik elatisabi 80 eurot.

Millal ja kuidas saab elatisabi taotlema hakata ja kas mingite asjaajamistega on võimalik alustada juba praegu?